Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Muayenehanemiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir. Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ayrıca kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Muayenehane ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, Muayenehane ortaklarının ve çalışanların yakınları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doç. Dr. İlker KİRİŞ (Muayenehane) tarafından hazırlanmıştır.

 

1. Veri Sorumlusu:

Doç. Dr. İlker KİRİŞ (Kültür Mah. Plevne Bulvarı Ayda Apt. No 23/ D.6 Alsancak Konak İzmir), Vergi Dairesi: Kordon Vergi Dairesi- 5630136529); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Muayenehanemiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak Muayenehanemiz tarafından işlenmektedir. Muayenehane, faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir.

 

Bu doğrultuda;

 • Kimlik bilgileriniz (T.C. Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileriz),
 • İletişim bilgileriniz (Adres No, telefon numaralarınız, ikamet adresiniz, iletişim adresiniz, e-posta adresiniz),
 • Özlük Bilgileri (Maaş bilgisi, bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, aile bireyleri ve yakınlık bilgisi),
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler),
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik gibi kimlik bilgileri, yazılı ve elektronik mail, telefon iletişim bilgileri),
 • Finans Bilgileri (Banka hesap bilgileri, Fatura bilgileri),
 • Mesleki deneyim bilgileri (Öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, bildirilen formlardaki bilgiler),
 • Görsel ve işitsel Kayıtlar (Alınan formalarda yer alan fotoğraf bilgisi),
 • Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporları, Reçete Bilgileri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri (Tanı, Karar, Düşünceler), kişisel sağlık bilgileri),
 • Güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar (Adli Sicil Kaydı),

gibi kişisel verileriz, Muayenehanemizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz Muayenehane faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

 

Muayenehanemiz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.

 • Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayların başvuru süreçlerini yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Muayenehanemiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv süreçlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi
  Randevu Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Reçete Düzenlenmesi
 • Hasta Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmeti Sonrası Destek ve Bilgilendirme Yapılması
 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi,
 • İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu,
 • Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi,

amaçlarıyla, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4 üncü 5 inci ve 6 ncı maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Muayenehanemizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Muayenehanemizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

 • Muayenehane faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimize, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimize,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığına, Gelir İdaresi Başkanlığına, Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik
 • Kurumu ve Belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlara,
 • İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,
 • İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.


Yukarıda sayılan ilgili kişi gruplarıyla birlikte özetle, Muayenehanemizin çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Muayenehane faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ayrıca 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

 

4. Yurtdışına Veri Aktarımı:

Muayenehanemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri alınarak. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, 9 uncu maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurumundan gerekli izinler alınarak ve sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Muayenehane faaliyetleri kapsamında; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, çalışanların yakınları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, Muayenehanemiz ile yapılan sözleşmeler, kurulan hukuki ilişkiler, başvuru formları, internet sitesi üzerinden doldurulan formlar, insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi için alınan başvuru formunda yazılı kişisel veriler ile oluşturulan özlük dosyası için istenen belgeler, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için alınan finans bilgileri, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler, yapılan eğitimlerde işlenen kişisel bilgi formları, eğitim formları, iş başvuru formları, Muayenehane bina ve eklentilerini ve internet web sayfasını ziyaretiniz sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel bilgiler, elektronik olarak tutulan veriler veya görüntü kayıtları, elektronik otomasyon sistemleri aracılığı ile açık rızanız veya mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle işlenen kişisel verileriniz, kanunda ve aşağıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Muayenehanemiz tarafından gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi amacıyla; Uluslararası düzenlemeler, Anayasa, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Ticaret Sicil Yönetmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Hasta Hakları Yönetmeliği, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik. Ayrıca burada sayılamayan kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuatlar uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır. Buna Göre;

 • Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması,
 • Muayenehanemiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Muayenehanenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

muayenehanemiz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre Muayenehanemizce belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

 

6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak;

Doç. Dr. İlker KİRİŞ (Kültür Mah. Plevne Bulvarı Ayda Apt. No 23/ D.6 Alsancak Konak İzmir) adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan Başvuru Formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  Muayenehane adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da Muayenehanemize bildirdiğiniz ve Muayenehanemiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  adresine e-posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemler ile Muayenehanemize iletmeniz gerekmektedir. Muayenehanemiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

Image
(0553) 373 84 40
Kültür Mah. Plevne Blv. Ayda Apt. No:23 Kat:3 D:6
Konak, İzmir

info@ilkerkiris.com